ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Wyniki konkursu – 2021

W I edycji konkursu zarejestrowano 26 zgłoszeń, w tym jedną pracę obronioną w 2019 r. Wśród ocenianych 25 zgłoszeń były:
– 4 prace doktorskie,
– 1 praca inżynierska i 3 prace licencjackie,
– 17 prac magisterskich.

Oceny prac dokonała Kapituła Konkursu w składzie:
– prof. dr hab. Paweł Churski
– dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof UŁ
– dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. UW
– dr Dagmara Kociuba
– dr Agata Żółtaszek
– dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

W grupie prac doktorskich: nie przyznano nagród i wyróżnień.

W grupie prac licencjackich i inżynierskich (zgłoszenia rozpatrywano łącznie ze względu na niewielką liczbę zgłoszeń w tych katedgoriach) przyznano jedno wyróżnienie. Otrzymala je:
Martyna Stodulska za pracę pt. “Błękitno-zielona infrastruktura a rynek nieruchomości” (praca promowana przez dr Agatę Żółtaszek)

W grupie prac magisterskich przyznano cztery wyróżnienia, jedną nagrodę III stopnia, dwie nagrody II stopnia oraz jedną nagrodę I stopnia.

Wyróżnienia otrzymali:
Klaudia Wajs za pracę pt. “Implementacja koncepcji eco-city na przykładzie Lublina i Krakowa” (praca promowana przez dr Dagmarę Kociubę);
Magdalena Storożenko za pracę pt. “Miastotworcza rola postindustrialnego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie adaptacji szybu “Puławski” Kopalni Wieczorek w Katowicach” (praca promowana przez dra inż. arch. Marcina Górskiego);
Łukasz Bielica za pracę pt. “Problemy zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w Opolu i jego strefie podmiejskiej” (praca promowana przez dr Annę Grochowską);
Barbara Samorek za pracę pt. “Model miasta zwartego w kontekście prowadzonej polityki mieszkaniowej na przykładzie doświadczeń wiedeńskich” (praca promowana przez dr inż. arch. Małgorzatę Havel).

Nagrodę III stopnia otrzymała:
Małgorzata Cieszyńska (Maj) za pracę pt. “Walkable city – projektowanie uniwersalne w teorii i praktyce” (praca promowana przez dr Dagmarę Kociubę).

Nagrodę II stopnia otrzymali:
Aleksandra Lubicka za pracę pt. “Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na przykładzie warszawskiego rynku paliwowego” (praca promowana przez dr hab. Katarzynę Kopczewską, prof. UW);
Rafał Purzyński za pracę pt. “A maximis ad minima. Rewitalizacja małego miasta na przykładzie Wielunia” (praca promowana przez dr inż. arch. Adrianę Barbarę Cieślak-Arkuszewską).

Nagrodę I stopnia otrzymała:
Maria Kubara za pracę pt. “Akaike information criteria in testing optimal spatial neighbourhood” (praca promowana przez dr hab. Katarzynę Kopczewską, prof. UW).

Prace oceniano anonimowo z zachowaniem zasady bezstronności.