ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section), działając na podstawie §27 ust. 3 oraz §28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje w trybie zdalnym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w następującym terminie i miejscu:

poniedziałek, 19 września 2022 roku o godzinie 17:00 na platformie internetowej (link zostanie podany w osobnej wiadomości)

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section) w dniu 19 września 2022 roku

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia
 2. Stwierdzenie stanu minimalnej liczby członków niezbędnych do ważności Zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
 4. Przyjęcie Porządku Zebrania
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2021
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021
 8. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2021
 9. Dyskusja i przyjęcie sprawozdań
 10. Głosowanie wniosku nad udzieleniem absolutorium 
Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2021
 11. Prowizorium budżetowe na rok 2023 z głosowaniem
 12. Informacja na temat Konkursu na najlepszą pracę dyplomową / naukową z zakresu szeroko pojętej regionalistyki
 13. Informacja Zarządu na temat proponowanych kierunków działań Stowarzyszenia oraz dyskusja na temat planowanych wydarzeń w ramach ERSA Sekcja Polska
 14. Wolne głosy i wnioski
 15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków