ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ERSA Sekcja Polska

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section), działając w oparciu o §27 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w następującym terminie i miejscu:
czwartek, 19 marca 2020 roku o godzinie 14:30
Wydział Socjologiczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
, Sala nr D208

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section) w dniu 19 marca 2020 roku
1)   Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia
2)   Stwierdzenie stanu minimalnej liczby członków niezbędnych do ważności Zebrania
3)   Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
4)   Przyjęcie Porządku Zebrania
5)   Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia
6)   Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
7)   Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8)   Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
9)   Dyskusja i przyjęcie sprawozdań́. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia
10) Wybory do Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego:
a)   wybór Komisji Skrutacyjnej
b)   wybór Zarządu spośród zgłoszonych kandydatów
c)   wybór Komisji Rewizyjnej spośród zgłoszonych kandydatów
d)   wybór Sądu Koleżeńskiego spośród zgłoszonych kandydatów
11)  Wolne głosy i wnioski
12)  Stwierdzenie ważności i zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Z wyrazami szacunku
w imieniu zarządu
Artur Ochojski